Næsti fundur stjórnar verður þann 12. október 2023. Skilafrestur umsókna er 2. október 2023.
43.700,-

Dansk

 • Innheimtustofnun sveitarfélaga (Kommunernes Inkassocentral)
  CVR nr: 530372-0229

  Adresse: Lágmúla 9, 108 Reykjavík, Ísland

  Bankoplysninger.

  IBAN: IS56 0111 2650 4700 5303 7202 29, SWIFT (BIC): NBIIISRE.

  Forsørgelsespligten - bidrag til barnet fylder 18 år

  Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres børn. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv.

  Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan sýslumaður (fogeden) bestemme, at vedkommende skal betale bidrag til barnets underhold. Bidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske vilkår, herunder deres erhvervsevne. Bidragets størrelse må ikke fastsættes mindre end til det til enhver tid ifølge folkeforsikringsloven fastsatte normalbidrag.

  Bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år (se dog om uddannelsesbidrag nedenfor).

  Ansøgning om børnebidrag. 
  Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag indsendes som udgangspunkt til fogeden. Når fogeden har fastsat bidraget, kan bidragsmodtager henvende sig til Tryggingastofnun rikisins (statens forsikringskasse) for at få det månedlige beløb udbetalt. Tryggingastofnun rikisins udbetaler normalbidraget til modtager ifølge resolutionen, dvs. lægger ud for børnebidraget.

  Bidragene skal betales en måned forud.

  Afgørelser om bidrag 
  Det er sýslumaður (fogeden) der træffer afgørelse om børnebidrag.

  Normalbidraget 
  Størrelsen af normalbidraget fastsættes af Socialministeriet efter § 57, jf. i børneloven

  Fra den 1. januar 2021 er bidraget ISK. ISK 36.845 om måneden. Ud over de almindelige børnebidrag kan der blive tale om ekstraodrinære bidrag i forbindelse med dåb, konfirmation og i andre særlige anledninger.

  Uddannelsesbidrag
  Bidrag til undervisning eller uddannelse kan pålægges, indtil barnet fylder 20 år.

  Størrelsen af et uddannelsesbidrag er som udgangspunkt normalbidraget.

  Opkrævning af bidrag hos den bidragspligtige. 
  Det udbetalte beløb indrives af Innheimtustofnun sveitarfélaga (Kommunernes Inkassocentral) hos den bidragspligtige (barnets mor/far). Innheimtustofnun kan efterfølgende tilbageholde pengene i bidragsyderens løn eller ved udpantning. Forpligtelsen til at betale bidrag til Kommunernes Inkassocentral reguleres af lov om denne institution, der endvidere indeholder bestemmelser om denne institutions inddrivelsesmidler, jf. lov nr. 54/1971.

  Den sidste betalingsdato for bidragsydelse uden strafrente er den sidste dag i pågældende måned hvor ydelsen har betlingstermin. Hvis den bidragspligtige ikke betaler sit bidrag inden for en måned fra betalingsterminen påfalder strafrente af den forfaldne gæld. Renten skal være den samme som i banker og sparekasser ifølge bestemmelser hos Islands Centralbank, jf rentelov nr. 38/2001.

  Inkassocentralens styrelse kan tillade midlertidige overenskomster, i tilfælde af økonomiske og/eller sociale vanskeligheder, eller den bidragspligtige af andre årsager har samlet stor gæld hos institutionen. Ønsker debitor at benytte disse muligheder, skal vedkommende til Kommunernes Inkassocentral indgive en skriftlig ansøgning (ansøgningsblanket) samt et godkendt og bekræftet kopi af sin seneste selvangivelse. Endvidere skal som bilag med ansøgningen evt. følge lægeattest og andre dokumenter, som Inkassocentralen anmoder om og/eller er relevant.

  Reglerne om børnebidrag
  Reglerne om bidrag til børn findes i Børneloven nr. 76 af 1. november 2003 og lov om Kommunernes Inkassocentral nr. 54 af 6. april 1971 jf. reglement nr. 491 af 1996. Endvidere folkeforsikringsloven nr. 200/2011

   

  Yderligere oplysninger.
  Tryggingastofnun ríkisins, (Statens forsikringskasse)
  Hlíðarsmári 11
  201 Kópavogur
  Island
  Tlf.nr.: +354 560 4400
  https://www.tr.is

  Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið, (Socialministeret)
  Sölvhólsgötu 7
  101 Reykjavík
  Island
  Tlf.nr.: +354 545 8200
  https://www.government.is/ministries/ministry-of-transport-and-local-government/

  Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu (Fogeden i Reykjavik)
  Hlíðarsmári 1
  201 Kópavogur
  Island
  Tlf.nr.: +354 458 2000
  http://www.syslumadur.is