Næsti fundur stjórnar verður 7. júní 2019. Skilafrestur umsókna er 28. maí.
34.362,-

Persónuverndarstefna

Innheimtustofnun sveitarfélaga leggur ríka áherslu að vernda og tryggja öryggi persónuupplýsinga sem stofnunin meðhöndlar. Stofnunin leitast við að meðhöndla persónuupplýsingar einstaklinga með viðeigandi aðgát og mun stofnunin hlíta lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

Markmið persónuverndarstefnunnar er að tryggja sanngjarna, lögmæta og gagnsæja meðferð allra persónuupplýsinga. Persónuupplýsinganna er aflað í skýrt tilgreindum tilgangi og vinnsla þeirra er takmörkuð við það sem telst vera nauðsynlegt. Leitast er eftir því að upplýsingarnar séu áreiðanlegar, uppfærðar eftir þörfum og varðveittar á öruggan hátt.

I.              Ábyrgð. Innheimtustofnun sveitarfélaga ber ábyrgð á skráningu persónuupplýsinga og meðferð þeirra upplýsinga í starfsemi sinni. Innheimtustofnun sveitarfélaga með skráða skrifstofu í Lágmúla 9, 105 Reykjavík, er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru stofnuninni. Hægt er að senda skriflega fyrirspurn til stofnunarinnar um meðferð persónuupplýsinga á netfangið personuverd(a)ihs.is.

II.            Söfnun og meðhöndlun persónuupplýsinga. Innheimtustofnun vinnur með persónuupplýsingar einstaklinga, algengast er að stofnunin taki á móti persónuupplýsingum frá einstaklingi sjálfum. Stofnunin meðhöndlar persónuupplýsingar er varða fjárhag einstaklinga, heilsufar, félagslega erfiðleika, atvinnustöðu, upplýsingar um greiðsluskyldu og móttakendur meðlags og aðrar upplýsingar sem lagðar hafa verið fram í þeim tilgangi að sinna lögbundnu hlutverki sínu sbr. 3. og 5. gr. laga nr. 54/1971 um Innheimtustofnun sveitarfélaga.

III.           Miðlun persónuupplýsinga. Persónuupplýsingar kunna að vera sendar til þriðja aðila þ.e. vinnsluaðila. Vinnsluaðili er aðili sem hefur heimild til að vinna með persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila, samkvæmt vinnsluamningi þar um. Stofnunin afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til þess að sinna lögbundnu hlutverki stofnunarinnar. Stofnunin tryggir að trúnaðar sé gætt, gögnum sé eytt að vinnslu lokinni og að farið sé eftir lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

IV.          Varðveislutími persónuupplýsinga

Innheimtustofnun sveitarfélaga varðveitir persónuupplýsingar á meðan viðskiptasamband stofnunarinnar og einstaklinga er í gildi, eins lengi og lög kveða á um eða lögmætir hagsmunir krefjast og málefnalegar ástæður gefa til.  

V.            Öryggi

Stofnunin ásamt vinnsluaðilum, viðhefur ákveðnar tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðunandi öryggi persónuupplýsinga. Vinnsluaðilum ber að hlíta ákvæðum vinnslusamningsins þar sem skyldur þeirra í tengslum við öryggi persónuupplýsinga eru útlistaðar.

VI.          Réttindi einstaklinga

Einstaklingur á rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar sem varða hann sjálfan leiðréttar af ábyrgðaraðila án ótilhlýðilegrar tafar.  Í ákveðnum tilvikum á einstaklingur rétt á því að fá persónuupplýsingum um sig eitt.

Réttur til þess að fá aðgang að eigin persónupplýsingum

Einstaklingur á rétt á því að fá staðfestingu frá stofnuninni um það hvort verið sé að vinna persónuupplýsingar er varða hann sjálfan. Ef svo er rétt til aðgangs að þeim upplýsingum. Samhliða á viðkomandi rétt á því að fá upplýsingar um tilgang vinnslunnar, flokka persónuupplýsinga, viðtakendur þeirra, fyrirhugaðan varðveislutíma, réttindi hans samkvæmt löggjöfinni, hvaðan upplýsingarnar koma og hvort sjálfvirk ákvörðunartaka fara fram.

Réttur til þess að flytja persónuupplýsingar

Ef vinnsla persónuupplýsinga byggist á samþykki og er sjálfvirk, á einstaklingur rétt á að fá persónuupplýsingar sem varða hann sjálfan, sem hann hefur látið stofnuninni í té, á skipulagu, algengu, tölvulesanlegu sniði að senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila.

Ef það er tæknilega framkvæmanlegt á einstaklingur rétt á að senda persónuupplýsingar beint frá einum ábyrgðaraðila til annars.

Réttur til að andmæla og takmarka vinnslu persónuuplýsinga

Í þeim tilfellum sem vinnsla stofnunarinnar byggist á almannahagsmunum, á einstaklingur rétt á því að andmæla vinnslunni hvenær sem er, vegna sérstakra aðstæðna sem varða hann, vinnslu persónuupplýsinga er varða hann sjálfan. Ber þá stofnuninni almennt ekki að vinna persónuupplýsingarnar frekar nema lagaskilyrði til þess séu til staðar. Þá á einstaklingur rétt til þess að stofnunin takmarki vinnslu persónuupplýsinga undir ákveðnum kringumstæðum, t.d. ef hann vefengir að persónuupplýsingar séu réttar.

VII.         Samskipti við Innheimtustofnun og Persónuvernd

Innheimtustofnun sveitarfélaga kt. 530372-0229 er ábyrgðaraðili fyrir vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga hjá stofnuninni. Stofnunin er staðsett í Lágmúla 9, 105 Reykjavík en opnunartími stofnunarinnar er frá 8:30-16:15. Einnig er hægt að hafa samband í símanúmerið 590-7100 og á netfangið medlag(a)medlag.is.

Innheimtustofnun fær ofangreindar upplýsingar frá Tryggingastofnun ríkisins og sýslumannsembættum vegna innheimtu meðlaga. Innheimtustofnun sveitarfélaga aflar auk þess framangreindra upplýsinga til þess að geta afgreitt umsókn einstaklinga um ívlinanir og önnur hlutaðeigandi úrræði sbr. 5. gr. laga nr. 54/1971 um Innheimtustofnun sveitarfélaga. Veiti umsækjandi ekki nauðsynlegar upplýsingar sem honum einum er unnt að gefa eða afla, getur það haft áhrif á málsmeðferð hlutaðeigandi umsóknar, t.d. með synjun umsóknar.

Stofnunin leitast við að gæta að meginreglum um vinnslu persónuupplýsinga, þá að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi. Stofnunin leitast eftir því persónuupplýsingar séu viðeigandi, nægjanlegar og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar.

Málefnaleg ástæða er til staðar þegar upplýsingarnar eru unnar í samræmi við upphaflegan tilgang söfnunar þeirra. Stofnunin leitast þá við að varðveita upplýsingarnar ekki á persónugreinanlegu formi lengur en nauðsynlegt er.

Fjórum árum eftir að viðskiptasambandi stofnunarinnar og einstaklinga lýkur verða persónuupplýsingum sem stofnunin kann að hafa til staðar eytt.